วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลวิชิต จัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ในหัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องวิชิต”

เทศบาลตำบลวิชิต จัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ในหัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องวิชิต”


อ่าวยน ตำบลวิชิต
อ่าวยน ตำบลวิชิต


เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำลบวิชิ ต ในหัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องวิชิต” เพื่อประชาสัมพันธ์และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเ ขตเทศบาลตำบลวิชิตให้เป็นที่รู้จัก 
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อการประกวด

“สะพายกล้อง ท่องวิชิต” แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ ยวต่าง ๆ ในตำบลวิชิต โดยเน้นที่สภาพทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่ากิ จกรรมที่เกิดขึ้น
2. ประเภทวิถีชีวิต หมายถึง ภาพถ่ายที่เน้นการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลวิชิต

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

1. สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินท่านล่ะ 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภท
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิทัล
3. ความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ ห้าม ทำการปรับตกแต่ง ต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น
5. ส่งไฟล์ในแบบ JPEG โดยบันทึกลงแผ่นซีดีเท่านั้น
6. ส่งซีดีพร้อมใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยขอรับใบสมัครได้ที่เคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ www.phuket-vichit.go.th

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
2. ผู้ส่งประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามไม่ให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด 
3. ไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของเทศบาลตำบลวิชิต ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยินยอมให้เทศบาลตำบลวิชิต สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลตำบลวิชิตเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่าย ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
6. พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลวิชิต และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2 . ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บที่มุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” จ่าหน้าซองถึง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554 และจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

ประกาศผลการตัดสิน

เทศบาลตำบลวิชิต จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบ ลวิชิตและที่เว็บไซต์ www.phuket-vichit.go.th

รางวัล
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
- ชนะเลิศ รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 7, 000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2, 000 บาท 
- ชมเชย 3 รางวัล รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

รางวัล
ประเภทวิถีชีวิต
- ชนะเลิศ รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 7, 000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2, 000 บาท 
- ชมเชย 3 รางวัล รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล รางวัลๆ ละ 1, 000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เท ศบาลตำบลวิชิต โทร 076-525100 ผู้สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง
www.phuket-vichit.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...