วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

งานป้ายไวนิล Yoga Training Center

งานป้ายไวนิล Yoga Training Center


ชอบออกกำลังกันไหมครับ หรือว่ามีเวลาออกกำลังกายกันไหมครับ แล้วรู้จักโยคะกันไหมครับ


งานออกแบบ โยคะเทรนนิ่งเซนเตอร์นี้ มีโจทย์ง่ายๆ ว่า "ไม่เอาสีหวือหวานะ เพราะโยคะเขาสงบๆ และกำหนดลมหายใจ"


จากที่เคยเล่นและอ่านเกี่ยวกับโยคะ จึงคิดถงความอ่อนช้อย และสมาธิของการกำหนดลมหายใจ กราฟฟิคที่ใช้ จึงแสดงถึงความอ่อนช้อย ตัวหนังสือก็เช่นกัน


สำหรับสีที่ใช้นั้น เป็นไปในทาง Earth Tone อืม... ดูสงบดีไหมครับ

งานป้ายไวนิล Yoga Training Center
แบบป้ายไวนิล Yoga Training Center  แบบแรก
งานป้ายไวนิล Yoga Training Center
แบบป้ายไวนิล Yoga Training Center  แบบที่ 2

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลวิชิต จัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ในหัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องวิชิต”

เทศบาลตำบลวิชิต จัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ในหัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องวิชิต”


อ่าวยน ตำบลวิชิต
อ่าวยน ตำบลวิชิต


เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำลบวิชิ ต ในหัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องวิชิต” เพื่อประชาสัมพันธ์และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเ ขตเทศบาลตำบลวิชิตให้เป็นที่รู้จัก 
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อการประกวด

“สะพายกล้อง ท่องวิชิต” แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ ยวต่าง ๆ ในตำบลวิชิต โดยเน้นที่สภาพทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่ากิ จกรรมที่เกิดขึ้น
2. ประเภทวิถีชีวิต หมายถึง ภาพถ่ายที่เน้นการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลวิชิต

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

1. สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินท่านล่ะ 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภท
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิทัล
3. ความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ ห้าม ทำการปรับตกแต่ง ต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น
5. ส่งไฟล์ในแบบ JPEG โดยบันทึกลงแผ่นซีดีเท่านั้น
6. ส่งซีดีพร้อมใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยขอรับใบสมัครได้ที่เคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ www.phuket-vichit.go.th

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
2. ผู้ส่งประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามไม่ให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด 
3. ไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของเทศบาลตำบลวิชิต ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยินยอมให้เทศบาลตำบลวิชิต สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลตำบลวิชิตเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่าย ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
6. พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลวิชิต และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2 . ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บที่มุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” จ่าหน้าซองถึง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554 และจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

ประกาศผลการตัดสิน

เทศบาลตำบลวิชิต จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบ ลวิชิตและที่เว็บไซต์ www.phuket-vichit.go.th

รางวัล
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
- ชนะเลิศ รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 7, 000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2, 000 บาท 
- ชมเชย 3 รางวัล รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

รางวัล
ประเภทวิถีชีวิต
- ชนะเลิศ รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 7, 000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2, 000 บาท 
- ชมเชย 3 รางวัล รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล รางวัลๆ ละ 1, 000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เท ศบาลตำบลวิชิต โทร 076-525100 ผู้สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง
www.phuket-vichit.go.th

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...